Không nói It's a quite good restaurant.

Khi dùng quite trước một danh từ có mạo từ a, an và có tính từ bổ nghĩa thì quite đặt trước mạo từ. It’s quite a good restaurant hoặc The restaurant is quite good. Không nói  It’s a quite good restaurant.

Chia động từ với neither … nor và either … or

Khi neither…nor và either …. or dùng kết nối hai danh từ hoặc đại từ thì quy tắc chung là chia động từ theo danh từ hoặc đại từ ở gần động từ hơn.

Either you or John has to pay for the drinks.

Neither the students nor the teacher was looking forward to the end of summer.

Neither the teacher nor the students were looking forward to the end of summer.

Phẩy trước such as khi nào?

1. Khi such as dùng đưa ví dụ thì dùng phẩy. Có hay không có những ví dụ này thì danh từ phía trước vẫn chỉ một tập hợp không đổi.

The shop has all Vietnamese tropical fruits, such as pineapples, mangoes and papayas.

Ý người nói là họ bán Vietnamese tropical fruits, và đưa vài ví dụ minh hoạ. Nếu không có ví dụ, ý người nói vẫn không đổi: The shop has all Vietnamese tropical fruits. Continue reading “Phẩy trước such as khi nào?”

Cụm danh từ khủng khiếp

Người đọc rất sợ một cụm danh từ gồm một loạt danh từ nối với nhau, với quan hệ ý nghĩa mơ hồ. Ví dụ:

They developed innovative early childhood attention disorder diagnosis methods.

Người có chuyên môn có thể chia ra thành 2, 3 cụm và hiểu được, nhưng vẫn bối rối. Còn người bình thường thì innovative early childhood là gì? Childhood attention là gì? Diagnosis method và attention disorder có thể quen thuộc hơn, nhưng để kết nối một chuỗi như vậy rất vất vả.

Continue reading “Cụm danh từ khủng khiếp”