Chỉ sự giống nhau: like vs as

Like chỉ dùng trước danh từ: She has blonde hair like her mother.

As dùng trước mệnh đề hoặc trạng ngữ:

He likes football, as I do.

He repeats the idea, as in his previous speech.

Trong tình huống không trang trọng, nhất là Tiếng Mỹ, người ta dùng like trước mệnh đề, nhưng không nên dùng khi đi thi: It looks like we’re going to win the game.

Không nói It's a quite good restaurant.

Khi dùng quite trước một danh từ có mạo từ a, an và có tính từ bổ nghĩa thì quite đặt trước mạo từ. It’s quite a good restaurant hoặc The restaurant is quite good. Không nói  It’s a quite good restaurant.

Chia động từ với neither … nor và either … or

Khi neither…nor và either …. or dùng kết nối hai danh từ hoặc đại từ thì quy tắc chung là chia động từ theo danh từ hoặc đại từ ở gần động từ hơn.

Either you or John has to pay for the drinks.

Neither the students nor the teacher was looking forward to the end of summer.

Neither the teacher nor the students were looking forward to the end of summer.

Phẩy trước such as khi nào?

1. Khi such as dùng đưa ví dụ thì dùng phẩy. Có hay không có những ví dụ này thì danh từ phía trước vẫn chỉ một tập hợp không đổi.

The shop has all Vietnamese tropical fruits, such as pineapples, mangoes and papayas.

Ý người nói là họ bán Vietnamese tropical fruits, và đưa vài ví dụ minh hoạ. Nếu không có ví dụ, ý người nói vẫn không đổi: The shop has all Vietnamese tropical fruits. Continue reading “Phẩy trước such as khi nào?”

Cụm danh từ khủng khiếp

Người đọc rất sợ một cụm danh từ gồm một loạt danh từ nối với nhau, với quan hệ ý nghĩa mơ hồ. Ví dụ:

They developed innovative early childhood attention disorder diagnosis methods.

Người có chuyên môn có thể chia ra thành 2, 3 cụm và hiểu được, nhưng vẫn bối rối. Còn người bình thường thì innovative early childhood là gì? Childhood attention là gì? Diagnosis method và attention disorder có thể quen thuộc hơn, nhưng để kết nối một chuỗi như vậy rất vất vả.

Continue reading “Cụm danh từ khủng khiếp”

Most vs almost

Hai từ này ở level rất phổ biến, khoảng 3.5, rất đáng học. Mình từng doạ học sinh ai còn nhầm hai từ này phạt đứng góc lớp vì số người nhầm quá nhiều dù đã được nhắc một vài lần.

Lỗi có thể kiểu như Almost people think…(Hầu hết mọi người cho rằng…)

Continue reading “Most vs almost”

Most vs most of

Nhân tiện cảm hứng về most và almost và đang rảnh, mình giải thích luôn thể cặp này, cũng level khoảng 3.5, và nhiều bạn mắc lỗi.

Most + danh từ chung chỉ cả lớp người hay vật, không xác định.

Most of + the + danh từ chỉ người hay vật mà người nghe/đọc xác định được. Như thế nào là danh từ xác định thì mời các bạn tìm đọc bài trước trong series nhé. Ví dụ:

Continue reading “Most vs most of”

The vs … không the

Từ hôm nay là một trong những từ đầu tiên chúng ta học khi học Tiếng Anh, là từ phổ biến nhất. Và vậy thì nó là từ dễ nhất? Không hẳn. Nó thực ra là từ gây nhiều đau đầu nhất cho giáo viên khi chữa bài.

Mình sẽ nói về cách phân biệt dùng the hay không dùng the theo cách khái quát nhất, có thể giúp các bạn trong hầu hết trường hợp, còn trường hợp đặc biệt như tên riêng, hay trong các cụm từ như go to the beach thì cần học thuộc riêng.

Continue reading “The vs … không the”