Cho phép: allow vs let vs permit

Cell phones in schools should be allowed – InFlight
Allowed

Ba từ khác nhau về mức trang trọng. Allow ở mức vừa phải, dùng được cả tình huống formal và informal. Let ít trang trọng nhất, chủ yếu dùng khi nói. Permit formal nhất, dùng trong văn viết là chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published.