Industrial waste hay industrial trash?

Industrial Waste Disposal – Eco-Engineering Solutions
Waste

Garbage là Tiếng Mỹ, chủ yếu chỉ rác từ sinh hoạt, hay chỉ đồ ướt. Người Mỹ hay dùng trash chỉ rác khô, như giấy hay bao bì.

Rubbish là Tiếng Anh, nghĩa như garbage.

Dùng waste chỉ chất thải nói chung, nhưng đặc biệt dùng chỉ rác từ sản xuất công nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.