Significant vs important vs …

The Most Important Part Of Your Business Is You - Convert With Content
Important

1. Important như quan trọng.

2. Significant là đủ mức quan trọng để gây tác động hoặc gây chú ý. Ví dụ, mức tăng khí thải đến mức phải quan tâm, a significant increase in the level of pollution. Hay nói về những thay đổi internet đã tạo ra rất lớn, significant changes.

3. Cũng có thể dùng big chỉ thứ gì quan trọng. That’s a big question.

4. Noteworthy khá formal, chỉ thứ gì quan trọng hoặc hấp dẫn, nghĩa như đáng lưu tâm, đáng chú ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published.