Hazardous vs dangerous vs unsafe

Why is travelling via road unsafe in Uttarakhand? - GatiFoundation
Unsafe road

1. Hazardous dùng cho một chất, một môi trường làm việc hoặc đi lại mà gây hại sức khoẻ trực tiếp: hazardous waste, hazardous journey, hazardous occupation

2. Dangerous có thể chỉ mọi kiểu nguy hiểm. Ví dụ, chính phủ đưa ra quyết định kinh tế sai lầm, it’s a dangerous decision. Nó không hại sức khoẻ trực tiếp nên không dùng hazardous. Rác thải gây hại môi trường như đồ nhựa, lưới đánh cá là dangerous waste, không phải hazardous waste.

3. Unsafe hay dùng chỉ điều kiện, môi trường dễ làm người ta bị thương tích, ví dụ như đường có đá rơi hoặc có cướp, an unsafe road, hay nghề xây dựng ở công trường, an unsafe working condition. Hai môi trường này đều hazardous vì hại sức khoẻ trực tiếp. Unsafe thường không chỉ chất gây hại sức khoẻ như hazardous.

Leave a Reply

Your email address will not be published.