Clear vs obvious

Short-Sightedness & How An Eye Test Can Help - Adelaide City Optometrist |  Book an Eye Test
Clear

Thứ gì đó trở nên obvious thường là ngoài chủ ý của mình. Nhưng mình có thể chủ động make something clear. Ví dụ:

He tried to make his point clear.

Không dùng obvious vì anh ấy chủ động giải thích rõ ràng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.