Event vs occasion

Interesting 1st Birthday Party Ideas On a Budget
Birthday

1. Event là khi người ta tụ họp để cùng làm gì đó như xem thể thao, âm nhạc, thời trang, hoặc dự tiệc, thảo luận tại một hội nghị, v.v.

2. Occasion là một event đặc biệt, thường gắn với gặp gỡ hoặc kỷ niệm. Như thế nào là đặc biệt là do cảm nhận của từng người. Nhưng có một số event nhìn chung mọi người đều thấy đặc biệt, như sinh nhật hay kỷ niệm 80 năm ngày ra trường.

Vậy sự giống nhau là ở một event hay một occasion đều có nhiều người tụ họp làm gì đó. Khác ở chỗ occasion nhấn mạnh vào tính đặc biệt, sự gặp gỡ, kỷ niệm, còn event thì không nhất thiết. Một trận bóng đá cuối tuần là một sport event, nhưng không phải là một sport occasion vì nó không đặc biệt, không gặp gỡ, không kỷ niệm. Tiệc sinh nhật là một occasion vì nó có đặc biệt, có gặp gỡ, có kỷ niệm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.