Từ chỉ mức độ ngu và lưu ý cách dùng

BethLiving Blog » Stop cutting down trees. - BethLiving Blog
Unwise

1. Stupid là từ rất nặng nề. Tiếng Mỹ cũng dùng dumb. Nó như từ ngu trong Tiếng Việt. Trong bài thi nên tránh dùng. Giao tiếp hàng ngày ở tình huống không trang trọng người ta dùng rất nhiều.

2. Silly nhẹ nhàng hơn, như ngốc trong Tiếng Việt. Dùng trong văn nói. Trong bài thi Speaking có thể dùng được nếu muốn tạo ra giọng điệu vừa phải, không quá trang trọng, không quá suồng sã.

3. Foolish cũng chỉ mức độ ngu nặng, nhưng lịch sự hơn stupid một chút, gần với dại dột trong Tiếng Việt. Có thể dùng trong bài speaking. Trong bài essay dùng được nếu xung quanh bạn tạo ra giọng điều không quá trang trọng.

4. Unwise về bản chất vẫn là ngu nhưng là từ lịch sự nhất, như thiếu sáng suốt trong Tiếng Việt. Dùng trong bài essay, hoặc trong bài speaking nếu muốn tạo ra giọng điệu trang trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.