Không viết Car sales increased a little.

Electric car sales are on the rise – is coronavirus a turning point for the  market?
Car sales

Trong Writing Task 1 thường phải tả mức tăng hay giảm nhẹ của một lượng, như meat consumption, population, sales, v.v. Đôi khi cũng phải mô tả mức thay đổi nhẹ theo thời gian của một khu vực trong bài mô tả bản đồ.

Không dùng a little, a bit, hay a little bit cho những tình huống này, và cả cho bài essay vì không hợp cho giọng văn học thuật. Có thể dùng slightly, rather, hoặc fairly.

Car sales increased slightly.

The resort has changed somewhat over the years.

The rise was fairly sharp over the last six months.

Cũng nên quan sát xem nếu mức tăng chậm và kéo dài có thể dùng slowly hoặc gradually. Nếu thấy mức tăng ổn định và không quá nhiều có thể dùng steadily.

Leave a Reply

Your email address will not be published.