Discover vs find out

Best Binoculars for Kids - BinocularStop
Discover

Động từ đơn như discover nhìn chung trang trọng hơn cụm động từ + giới từ như find + out. Dùng discover cho bài viết nếu muốn tạo giọng trang trọng.

The police discovered that the man had a criminal record.

Leave a Reply

Your email address will not be published.