Chỉ sự giống nhau: like vs as

Like chỉ dùng trước danh từ: She has blonde hair like her mother.

As dùng trước mệnh đề hoặc trạng ngữ:

He likes football, as I do.

He repeats the idea, as in his previous speech.

Trong tình huống không trang trọng, nhất là Tiếng Mỹ, người ta dùng like trước mệnh đề, nhưng không nên dùng khi đi thi: It looks like we’re going to win the game.

Leave a Reply

Your email address will not be published.