Most vs almost

Hai từ này ở level rất phổ biến, khoảng 3.5, rất đáng học. Mình từng doạ học sinh ai còn nhầm hai từ này phạt đứng góc lớp vì số người nhầm quá nhiều dù đã được nhắc một vài lần.

Lỗi có thể kiểu như Almost people think…(Hầu hết mọi người cho rằng…)

MostHầu hết, đứng trước danh từ. Danh từ luôn chỉ một tập hợp người hay vật nào đó. Thêm most vào thì tập hợp này bị loại đi một phần nhỏ, còn lại phần lớn, khó nói chính xác là bao nhiêu phần trăm, các bạn có thể hình dung nó còn khoảng 70-90%. Ví dụ:

  • Khi nói Snakes are dangerous. thì snakes đang chỉ 100% rắn trên thế giới. Thêm most vào, Most snakes are dangerous thì tập hợp snakes còn lại khoảng 70-90%.

AlmostGần như, hầu như. Nó đứng trước một từ chỉ mức độ, trạng thái, thường là tính từ, hoặc trạng từ, đôi khi là danh từ. Những tính từ hay trạng từ này chỉ một mức độ trên một thang bậc nào đó, thêm almost vào thì sẽ làm cho nó chưa tới mức đó, mà chỉ gần tới. Ví dụ:

  • Tính từ perfect chỉ một trạng thái, một mức độ trên một thang bậc về tốt-xấu. Huấn luyện viên của Bayern nói trận đấu hôm qua với Barca là hoàn hảo: It’s perfect. Thêm almost vào nó sẽ bị giảm xuống một bậc xuống gần perfect, nhưng chưa phải perfectIt was almost perfect.
  • Danh từ chỉ doanh số 30.000 cars chỉ một mức cụ thể: We sold 30.000 cars. Nếu bán được 29.000 cars là gần tới mức 30.000 cars. We sold almost 30.000 cars.

Quay lại với lỗi nói tới ở đầu bài. Như vậy khi muốn nói Tới70-90% người ta nghĩ rằng … thì phải nói Most people think … Không dùng Almost people think vì Almost là gần đạt tới mức mà từ phía sau chỉ, mà gần đạt tới mức people, tức là = tinh tinh?

Bài tập áp dụng: Most or almost?

  1. Cổ vũ bạn chạy kiểm tra thể dục sắp về tới đích: You’re  there!
  2. Tôi chăm tập thể dục, 10 ngày thì 8 ngày tập: I do exercise … mornings.

Leave a Reply

Your email address will not be published.