As a result vs Therefore

Dùng therefore, for this reason, hence khi muốn giải thích lý do, tức là nhấn mạnh vào tính hợp lý. Lý do có thể là nguyên nhân hoặc không. Đọc bài phân biệt reason và cause ở đây. Ví dụ:

(1) Children who grow up on a diet of junk food find it difficult to change this habit later in life. (2) It is essential, therefore, that parents encourage healthy eating from an early age.

Hai câu bên trên là lập luận, người viết đưa ra lý do ở câu (1) và cố gắng để người đọc đồng ý với kết luận ở câu (2).

Dùng as a result, as a consequence, consequently khi mô tả một sự việc xảy ra thật và dẫn tới một kết quả thật. Ví dụ:

The disease attacks the plant, and the flower does not open. Consequently, no seeds are produced.

Khác với hai câu phía trước, hai câu này không nhằm thuyết phục người đọc về tính hợp lý mà chỉ đang tả lại những gì thực sự đã xảy ra.

Trong văn nói, thay vì therefore, thường dùng so.

Leave a Reply

Your email address will not be published.